Starspray News Sexsibility Tantra the Wheel of Consent
In English below >>      2020-10-25        Starspray.com

Hej alla underbara!

Här kommer information om min kommande Tantraworkshop 26-29 november på Ängsbacka. Jag har också skrivit en ny text om Tantra och blivit intervjuad om Sexsibility.

Vad är Tantra?
Här är en ny text om hur jag ser på Tantra och hur det ligger till grund för mina Tantraworkshops.
Du har kanske hört folk säga ”Tantra handlar inte bara om sex.” och att det är en ”andlig väg”. Men min erfarenhet är att det inte pratas så mycket om ”det där andra” inom Tantra. Så jag har kortfattat skrivit om vad jag anser att Tantra och tantrasex handlar om.
Bland annat att det är ett förhållningssätt till livet, där du acceptera (inte dömer) och omfamnar och kan vara med det som är. Att bejaka livet, blir mer närvarande och ”bara vara” i nuet. Att bryta begränsande normer och tabun, gå bortom motsatser och dualitet och istället blir ett med allt. Och att tantrasex helt enkelt är att ha sex med detta tantriska förhållningssätt.
Läs mer: http://www.starspray.com/tantra_njutning_och_healing.htm


The story behind Sexsibility

Vad är Sexsibility?
Janice Baleson intervjuade mig om vad Sexsibility är och hur det hela började. Vi pratar om Sexsibility, Tantra, Coronavirus, samtycke och min personliga historia med motstånd, rädsla och också de underbara upplevelserna av att under 12 år haft Sexsibility festivalen. Jag berättar också om min motivation till varför jag gör detta och hur vi försöker inkluderar alla könsidentiteter och sexuella preferenser. Janice delar också med sig av sin erfarenhet om att komma till Ängsbacka och Sexsibility för första gången, särskilt som ensam kvinna. På sin YouTube-kanal har hon också fler intervjuer från deltagare och lärare från ”Sexsibilityfamiljen” https://youtu.be/Rg6avZS2OD8


Tantra Workshop Tantrakurs Tantraworkshop kurs

Tantra – Njutning och healing
26-29 nov 2020 på Ängsbacka


När vi njuter öppnar vi upp, vi släpper taget, vi säger “ja” och vi är närvarande här och nu. I det tillståndet kan allt komma upp. Lust och glädje, men också sårbarhet och skam som då får möjlighet att helas. Njutning är en fantastisk väg för att arbeta med healing. Under denna workshop kommer vi att kunna uppleva njutning som en hjälp att hela, fördjupa kontakten med oss själva, expandera och öppna upp för ännu mer glädje och njutning i livet. Detta är en workshop för dig som vill: - känna dig mer levande och bli mer närvarande - hela skam, skuld och sexuella sår - utforska nya sidor av dig själv - förena sexualitet och andlighet - känna mer kärlek till dig själv och din kropp - känna mer kärlek till andra människor och till livet.
Anmälan och mer info (t.ex. om Coronaviruset): http://www.starspray.com/index.htm


Kärlek,
Lorenzo (han/honom)


In English  In English

Hi, you all wonderful people!

Here is information about my upcoming Tantra workshop
26-29 November at Ängsbacka. I have also written a new text about Tantra and been interviewed about Sexsibility.

What is Tantra?
Read about my view on Tantra and how that is the foundation for my Tantra workshops. You may have heard people say, "Tantra is not just about sex." and that it is a "spiritual path." But my experience is that people do not talk so much about "those other things" in Tantra. So I have briefly written about what I think Tantra and tantra sex is about.
Among other things, that it is an approach to life, where you accept (not judge) and embrace and be with what is. Saying YES to life, become more present, and "just be" in the present moment. To break limiting norms and taboos, go beyond opposites and duality and instead become one with everything. And that tantra sex is simply having sex with this tantric approach.
Read more:
http://www.starspray.com/eng_tantra-pleasure_and_healing.htm


The story behind Sexsibility

What is Sexsibility?
Janice Baleson interviewed me about what Sexsibility is and how it all started. We're talking about the Sexsibility Festival, Tantra, Coronavirus, consent and my personal story with resistance, fears, and also the wonderful experience over 12 years of hosting the Sexsibility festival. I also share about my motivation for doing this and how to include all genders and sexual preferences. Janice also shares her experience and perception of coming to Ängsbacka and Sexsibility for the first time. Especially as a single woman. On her YouTube channel, she also has more interviews from participants and teachers from the Sexsibility community. https://youtu.be/Rg6avZS2OD8


Tantra Workshop Tantrakurs Tantraworkshop kurs

Tantra - Pleasure and healing
Nov 26-29 2020, at Ängsbacka


Pleasure is a fantastic way to support healing. When we feel pleasure, we open up, we let go, we’re saying YES and we are present here and now. In that state, anything can surface: lust, joy, vulnerability as well as feelings of shame. During this workshop we will devote ourselves to pleasure - purely because it is pleasurable - and also because pleasure will support our healing and deepening our connection to expand and open up for even more joy and pleasure in life. This is a workshop for you who want to: - feel more alive and become more present - heal feelings of shame, guilt and sexual wounds - explore new sides of yourself - unite sexuality and spirituality - feel more love for yourself and your body - feel more love for other people and life itself
More info (e.g. Coronavirus): http://www.starspray.com/eng_home.htm

Love,
Lorenzo (he/him)
  
Tantra Sexsibility Sex Festiva lWorkshop

Lorenzo Stiernquist
Starspray
+46 722 81 11 78
lorenzo@starspray.com
www.starspray.com
twitter.com/Starspray
www.facebook.com/lorenzo.stiernquist

Tantra Sexsibility Sex Festiva lWorkshop
Click on the link below to cancel the newsletter:
www.starspray.com/nyhetsbrev.htm

Klicka på länken nedan om du vill avboka nyhetsbrevet:
www.starspray.com/nyhetsbrev.htm